EU prostřednictvím novely tzv. „pojistné motorové směrnice“ stanovila nová pravidla pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V České republice jsou tato nová pravidla zohledněna v novém zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 30/2024 Sb.), který nabyl účinnosti 1. dubna 2024. Jaké změny přináší?

 

Vyšší limity pro pojistné plnění

Limity pro pojištění stanovují předpisy EU, přičemž výše škod každoročně roste a stávající limity by nemusely postačovat. EU proto pravidelně na tuto situaci reaguje a výši minimálních limitů upravuje. Nový zákon minimální limity nastavil na 50 mil. Kč. U újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu, u majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Vozidla, která musejí mít sjednané povinné ručení

Zákon nově definuje pojem vozidlo a současně rozšiřuje okruh vozidel, pro které platí povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato povinnost se nově týká všech motorových vozidel poháněných výhradně mechanickým pohonem s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu nebo  s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Pokud technické parametry vozidla přesahují výše uvedené hodnoty, vozidlo podléhá povinnosti pojištění. Protože některá z nich nejsou povinně registrovaná, do pojistné smlouvy se z důvodu jejich jednoznačné identifikace uvede jejich výrobní či jiné identifikační číslo.

Nová definice provozu

Za provoz se podle nového zákona považuje jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku. A to bez ohledu na terén, vlastnosti vozidla či na to, jestli je vozidlo v pohybu, nebo stojí. Zákon současně posiluje právní ochranu poškozených. A to tím, že v případě pochybností, v jaké funkci bylo vozidlo použito, se má za to, že bylo použito jako dopravní prostředek. Stále také platí, že případná škoda se nebude platit z povinného ručení v případě, kdy vozidlo sloužilo v době nehody jako pracovní stroj.

Do hlavní role vstupuje provozovatel

Odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidel má provozovatel. Nový zákon proto změnil i osobu, která má povinnost zajistit pojištění vozidla – nově jím je výhradně provozovatel. V naprosté většině případů je vlastník shodný s provozovatelem, proto k žádné faktické změně nedochází. Rozdíl změna představuje převážně u vozidel na leasing, kde v některých typech leasingu je vlastníkem leasingová společnost a provozovatelem leasingový nájemce. Záleží na konkrétním produktu a na tom, jak mají vztahy k vozidlu spolu smluvně obě strany vyřešeny. Pokud je leasingový nájemce provozovatelem, má povinnost zajistit povinné ručení právě on.

Často kladené otázky