1.    K čemu slouží garanční fond ČKP?

Garanční fond ČKP slouží k úhradě specifických škod, které nemůže platit žádná pojišťovna. Jde zejména o škody způsobené nepojištěnými vozidly, případně o újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem. Garanční fond tak chrání poškozené před nezodpovědnými provozovateli vozidel a díky výplatě plnění z garančního fondu jim umožňuje domoci se rychlé náhrady za vzniklé škody, které by sami jen těžko vymáhali.

2.    Kam jdou peníze z garančního fondu ČKP?

Plnění z garančního fondu je poskytováno výhradně na účely specifikované v zákoně č. 30/2024 Sb. (do 31.3.2024 v zákoně č. 168/1999 Sb.), zejména na náhradu újem, způsobených poškozeným provozem nepojištěných vozidel.

3.    Kdo má povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu?

Původně měli povinnost uhradit příspěvek společně a nerozdílně vlastník a provozovatel vozidla, ke kterému nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti, ačkoliv ze zákona sjednáno být mělo. Od 1.4.2024 má tuto povinnost jen provozovatel vozidla. Provozovatelem registrovaného vozidla je zpravidla jeho vlastník nebo jiná osoba, která je jako jeho provozovatel v registru zapsána.

4.    Mám auto, ale nejezdím s ním. Musím platit příspěvek do garančního fondu?

Povinnost mít k registrovanému vozidlu uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, se vztahuje i na situace, kdy vozidlo není dočasně užíváno (např. je v servisu, stojí na zahradě apod.). Rozhodující je totiž evidenční stav vozidla, zapsaný v registru silničních vozidel. Pokud je vozidlo v registru zapsané jako provozované, ale Vy ho nechcete či nemůžete používat (např. z důvodu poruchy), musíte ho mít pojištěné nebo vyřadit z provozu (registrační značky odevzdat do tzv. depozitu). Poté se na Vás nebude vztahovat povinnost hradit příspěvek do garančního fondu.  

5.    Vozidlo mi bylo odcizeno, musím platit příspěvek do garančního fondu ?

V případě odcizení vozidla není povinnost mít sjednáno pojištění po dobu, po kterou neměl jeho vlastník možnost s vozidlem nakládat.

Nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, má se za to, že vozidlo bylo odcizeno, jakmile policejní orgán přijal oznámení o odcizení vozidla.

6.    Jaké jsou sazby příspěvku do garančního fondu?  

Sazby příspěvku stanovuje od 1.4.2024 vyhláška Ministerstva financí č. 69/2024 Sb.
Do tohoto data byly sazby stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 205/1999 Sb.
Přehled sazeb naleznete zde.

Uvedené vyhlášky také stanoví, že výše paušálních nákladů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek, na které má ČKP spolu s příspěvkem nárok, činí 300 Kč.

7.    Co mám dělat, když se domnívám, že jsem dostal výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu neoprávněně?

V případě, že se domníváte, že Vám byla doručena výzva neoprávněně, měli byste se neprodleně obrátit na ČKP prostřednictvím webové aplikace nebo telefonního čísla 221 772 773 a doložit skutečnosti, které vylučují vznik nároku na příspěvek. Výčet těchto skutečností a informace, jak dále postupovat, naleznete také na druhé straně výzvy k úhradě příspěvku.

 

8.    Co mám dělat, když můj automobil už neexistuje a zápis v registru vozidel stále trvá?

V tomto případě je zapotřebí neprodleně začít řešit vyřazení/ zánik vozidla s registrem vozidel, kde Vám poskytnou bližší informace o správném postupu.

Pokud takové vozidlo není pojištěné a vznikla tedy povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu, kontaktujte nás prostřednictvím webové aplikace nebo na telefonním čísle 221 772 773.

9.    Auto jsem prodal, přesto jsem obdržel výzvu k úhradě příspěvku. Co mám dělat?

Pokud obdržíte výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP, i když již nejste vlastníkem/ provozovatelem vozidla, znamená to, že nedošlo k zápisu této změny do registru silničních vozidel. V takovém případě je potřeba doložit nám prodej vozidla např. kupní smlouvou. V každém případě doporučujeme se neprodleně obrátit na registr silničních vozidel a zajistit přepis vozidla.

10.    Vztahuje se povinnost pojištění i na veterány a neregistrovaná vozidla?

Veteráni vybavení sportovně historickými (tzv. veteránskými) registračními značkami sice musí mít sjednané povinné ručení, pokud se s nimi bude vyjíždět na silnice, ale sazba se u těchto vozidel pohybuje na úrovni 1/12 ceny běžného povinného ručení. Pro stará vozidla, jejichž majitelé si neobstarali veteránské značky, avšak počítá se u nich se sezónním provozem (např. od dubna do října), nabízejí pojišťovny tzv. sezónní pojištění. Motorista je sice pojištěn celoročně, nicméně v ceně pojištění je zohledněno, že vozidlem nebude jezdit celý rok. Pokud způsobí škodu mimo sjednanou sezónu provozování vozidla, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale po svém klientovi může uplatnit právo regresu.

Povinnost pojištění se vztahuje též k vozidlům neregistrovaným (např. e-koloběžky nebo traktůrky) po dobu, po kterou jsou schopné provozu, nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro jejich vynětí z pojištění (např. nejsou-li provozovány pouze ve veřejnosti nepřístupných prostorech).

Zjistí-li ČKP porušení povinnosti pojištění, je i v těchto případech oprávněna uplatnit právo na příspěvek do garančního fondu.