Lze hledat pojišťovnu viníka i podle identifikačního čísla vozidla (VIN)?

Ne, vyhledávač Informačního střediska ČKP umožňuje pouze hledání dle registrační (poznávací) značky vozidla a dle data nehody.

 

Je možné, že vozidlo, ač je řádně pojištěno, nebylo pomocí vyhledávače nalezeno a proč?

ČKP disponuje pouze údaji, které obdrží od pojišťoven. Pokud není do ČKP takový údaj dodán, není možné jej v databázi ČKP najít. To, že není nalezen žádný záznam, však neznamená, že vozidlo vyhledávané v Informačním středisku ČKP bylo v době dopravní nehody nepojištěné. Obecně lze říci, že nenalezení záznamu je v současné době spíše výjimečné.

 

V jakém formátu lze zadávat registrační (poznávací) značku vozidla při vyhledávání pojišťovny vozidla v Informačním středisku ČKP?

Při zadání registrační (poznávací) značky vozidla není třeba dodržovat pevně stanovený formát, protože případné mezery či pomlčky, které se ve struktuře znaků mohou vyskytnout, jsou automaticky informačním systémem odfiltrovány. Proto není významné, zda je značka zapsána ve tvaru např. AAA1111 nebo AAA 11-11 či případně AAA 11 11. Dotaz je dokonce zpracován i v případě chybného zápisu mezer či pomlček ve SPZ - např. AA A 111-1 apod.

 

Co se děje, když je způsobena škoda nepojištěným vozidlem?

Poškozený má podle § 9 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb. přímý nárok na plnění z garančního fondu ČKP, která mu škodu uhradí.

 

Jak uplatnit nárok na odškodnění u ČKP?

Postup je stejný, jako byste uplatňovali škodu u pojišťovny. Na stránkách www.ckp.cz/kontakt jsou uvedeny možnosti hlášení nových škod. Následně budeme poškozeného informovat o dalším postupu. Po doložení potřebných podkladů ČKP prokázanou škodu poškozenému vyplatí z garančního fondu.

 

Jak dlouho zpravidla trvá, než poškozeného ČKP odškodní?

Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat stabilizace zdravotního stavu). Pro odškodnění u ČKP ale platí stejné podmínky jako pro pojišťovny.

 

Jak ČKP postupuje vůči osobě odpovědné za nepojištěnou škodu?

Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po odpovědných osobách dle § 24 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb., což jsou společně a nerozdílně řidič a provozovatel vozidla (není-li znám provozovatel, pak vlastník vozidla). ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu nebo pro uzavření dohody o splácení. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání zejména společnostem specializovaným na vymáhání pohledávek. Tato společnost kontaktuje dlužníka a opět mu stanoví lhůtu k mimosoudní úhradě dluhu. Pokud ani tato lhůta není dodržena, zahajuje advokát soudní řízení, čímž se ale pohledávka zbytečně prodražuje o náklady soudního řízení. Vůči těm, kteří neuhradí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, nastupuje exekuce.

 

 

Z jakých zdrojů je garanční fond financován?

Do garančního fondu přispívají vlastníci a provozovatelé nepojištěných vozidel prostřednictvím tzv. příspěvku nepojištěných dle § 4 zákona č. 168/1999 Sb. Dalším zdrojem financování GF jsou částky, které ČKP vymůže vůči osobám odpovědným za konkrétní způsobenou škodu dle § 24 odst. 9 zákona. Pokud by ani tyto prostředky nestačily, financují GF členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.

 

Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla kromě zelené karty i doklad o zaplacení povinného ručení, pro případ kontroly Policie ČR?

Při silniční kontrole je povinnost na požádání příslušníka Policie ČR předložit zelnou kartu. Zelená katra se předkládá v papírové nebo v elektronické podobě (např. PDF nebo obrázek v mobilním telefonu). V zahraničí ovšem pouze v papírové podobě. Zda je povinné ručení řádně zaplaceno není předmětem silniční kontroly, a proto po Vás policista žádné takové potvrzení požadovat nebude.

Jaké jsou sankce pro toho, kdo provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti?

  • provozování vozidla bez pojištění – 5 000 až 40 000 Kč, v příkazním řízení 5 000 Kč;
  • neodevzdání SPZ do tzv. „depozita“ - správní orgán vyřadí vozidlo z provozu dle § 12 odst. 1 písm. b) zák. č. 56/2001 Sb.;
  • nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče) – 1 500 až 3 000 Kč, v blokovém řízení 1 500 Kč.

Řešení těchto přestupků nespadá do kompetence České kanceláře pojistitelů. Přestupky projednávají správní orgány (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, nebo Policie ČR), které i udělují pokuty.