Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné ručení) je zákonnou povinností každého provozovatele motorového vozidla. Představuje totiž nezbytnou podmínku k tomu, aby vozidlo mohlo být provozováno. Kryje újmy, které jsou způsobené vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozené strany.

Z pojištění odpovědnosti se poskytuje pojistné plnění za újmu vzniklou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel nahradil újmu a náklady uvedené níže.

Limity krytí

Limity pojistného krytí u povinného ručení představují maximální sumu, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému z daného povinného ručení. Minimální zákonem stanovený limit pojistné ochrany je 50 mil. Kč při újmě na zdraví na každého poškozeného a 50 mil. Kč při majetkové škodě bez ohledu na počet poškozených. Pojišťovny ale nabízí klientům několik variant těchto limitů (50/70/200 mil. Kč). V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za viníka nehody poškozenému skutečnou škodu, maximálně však do výše stanovených limitů. Je-li sjednaný limit pojistného plnění nižší než limit minimální, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše minimálního limitu.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje zejména:

  • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
  • ušlý zisk,
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování práv, a to u újmy na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění,
  • náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na plně nebo částečně hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění, jestliže zdravotní pojišťovna tyto zdravotní služby poškozenému hradila,
  • regresní náhradu podle zákona upravujícího nemocenské pojištění,
  • náklady zásahu hasičského záchranného sboru nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů,
  • regresní náhradu instituci z jiného členského státu, která poskytla poškozenému dávku sociálního zabezpečení a která má právo na náhradu této dávky vůči pojištěnému,
  • zachraňovací náklady podle občanského zákoníku včetně nákladů vynaložených na splnění povinnosti z bezpečnostních, hygienických nebo ekologických důvodů zlikvidovat následky dopravní nehody.

Vznik smlouvy

Ke sjednání pojistné smlouvy jsou potřeba identifikační údaje pojistníka a údaje o vozidle, včetně odpovídajících dokladů k jejich ověření. Informace o škodní historii pro určení bonusu/malusu si pojišťovna ověří elektronicky v databázi ČKP. Po sjednání pojištění může klient požádat pojišťovnu o vydání zelené karty, kterou bude potřebovat do zahraničí. Od 1. 10. 2024 není pojistitel povinen vydávat zelenou kartu automaticky, ale pouze na žádost pojistníka. Pojištění odpovědnosti kryje pojistné události, které vzniknou ve státech evropského hospodářského prostoru a na území dalších států, která určí ČKP. Výčet států, na jejichž území zelená karta platí, je na ní vždy uveden.

Výběr produktu

Nejnižší cena nemusí být vždy výhrou, protože nejlevnější pojištění bývá oproštěno od všech praktických asistenčních služeb či připojištění, které, dojde-li na nehodu, motorista ocení. Obzvlášť v zahraničí, kde nás může zaskočit rozdílnost prostředí, neznalost dopravních specifik, časová tíseň, rozdílné (vyšší) ceny nebo jazyková bariéra, se asistence vyplatí.

Cenu, kterou za povinné ručení zaplatíte, vždy ovlivňuje kategorie vozidla (osobní automobil, tahač apod.), zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a předchozí bezeškodní průběh (systém bonus/malus). Vliv na cenu může mít i rozsah asistenčních služeb, segmentační kritéria (např. bydliště provozovatele vozidla, stáří vozidla apod.) nebo způsob sjednání (při on-line sjednání poskytují pojišťovny zpravidla slevu).