Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné ručení) je zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla. Představuje totiž nezbytnou podmínku k tomu, aby vozidlo mohlo být provozováno na veřejných komunikacích. Kryje škody, které jsou způsobené vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozené strany.

Limity krytí

Limity pojistného krytí u povinného ručení představují maximální sumu, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému z daného povinného ručení. Minimální zákonem stanovený limit pojistné ochrany je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za viníka nehody poškozenému skutečnou škodu maximálně však do výše stanovených limitů. Řada pojišťoven nabízí několik variant limitů. Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou definovány v pojistných podmínkách vycházejících z ustanovení zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje zejména:

  • úhradu způsobené škody na zdraví nebo usmrcením,
  • úhradu způsobené škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pokud fyzická osoba pozbyla schopnost ji opatrovat,
  • úhradu škod, majících povahu ušlého zisku,
  • úhradu za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to u škod na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou

Vznik smlouvy

Ke sjednání pojistné smlouvy jsou potřeba identifikační údaje pojistníka, velký technický průkaz, případně informace o škodní historii pro určené bonusu/malusu (tyto informace si již dnes pojišťovna ověří elektronicky v databázi ČKP). Po sjednání pojištění vydá pojišťovna kromě pojistné smlouvy též zelenou kartu, která je platná v ČR i v zahraničí. Výčet států je uveden vždy na zadní straně zelené karty. Spolu s pojistnou smlouvou a zelenou kartou obdrží motorista od své pojišťovny zpravidla i Všeobecné pojistné podmínky, předtištěný formulář záznamu o nehodě, formulář hlášení pojistné události, pokyny, jak a v jakém rozsahu používat asistenční služby apod.

Výběr produktu

Nejnižší cena nemusí být vždy výhrou, protože nejlevnější pojištění bývá oproštěno od všech praktických asistenčních služeb či připojištění, které, dojde-li na nehodu, motorista ocení. Obzvlášť v zahraničí, kde nás může zaskočit rozdílnost prostředí, neznalost dopravních specifik, časová tíseň, rozdílné (vyšší) ceny nebo jazyková bariéra, se asistence vyplatí.

Cenu, kterou za povinné ručení zaplatíte, vždy ovlivňuje kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.); zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a předchozí bezeškodní průběh (systém bonus/malus). Vliv na cenu může mít i rozsah asistenčních služeb, segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.) nebo způsob sjednání (při on-line sjednání poskytují pojišťovny slevu).