Při pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zohlední pojišťovna ve výpočtu pojistného předchozí škodní průběh, a to buď

  •  slevou za předchozí bezeškodní průběh, nebo
  • přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti.

Pro výpočet pojistného musí pojišťovna znát předchozí škodní průběh, včetně délky pojištění odpovědnosti. Informace o škodním průběhu klienta čerpá pojišťovna z tzv. databáze Bonus/Malus provozované ČKP. Údaje do databáze Bonus/Malus mohou vkládat pouze pojišťovny. ČKP nemá možnost v databázi provádět jakékoliv změny.  

Pravidla pro stanovení Bonus/Malus jsou daná zákonem č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Potvrzení o pojistně škodním průběhu

Pro účely vydání potvrzení o škodném průběhu, poskytne pojišťovna klientovi informaci o celkové době pojištění pro danou kategorii vozidla a počtu pojistných událostí.

Pokud z dat uvedených na potvrzení o škodním průběhu zjistíte neshodu mezi evidovaným škodním průběhem a skutečností, můžete se s reklamací obrátit na svou pojišťovnu, která Vám poskytne výpis obsahující následující údaje:

• přehled jednotlivých pojištění s identifikací pojišťovny,
• dobu jejich trvání,
• přehled případných pojistných událostí.

Tento výpis umožní identifikovat případné evidenční nedostatky (například chybějící dobu pojištění, pojistnou událost apod.). Pokud takové nedostatky zjistíte, obraťte se vždy na pojišťovnu, u které jste rozpor zaznamenali. Pouze tato pojišťovna je schopna situaci prověřit a realizovat opravy v databázi Bonus/Malus.

Kontakt na pojišťovny:

Allianz pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Česká podnikatelská pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Generali Česká pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ČSOB Pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Direct pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kooperativa pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Slavia pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
UNIQA pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hasičská vzájemná pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pillow pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pojišťovna VZP Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bonus/Malus: Nejčastěji kladené dotazy

1)      Jak postupovat při změně jména/příjmení?      

Pokud jste v minulosti používali při uzavírání pojistných smluv na pojištění odpovědnosti jiné jméno nebo příjmení, příp. jejich jinou jazykovou mutaci, pojišťovna musí zjistit celkovou předchozí dobu trvání pojištění dotazováním na každý jednotlivý údaj do databáze Bonus/Malus (tj. pojištění odpovědnosti pod původním jménem, příjmením a rodným číslem/datem narození a pod nyní používaným jménem, příjmením a rodným číslem/datem narození) a následně je sečte.

Informujte svou pojišťovnu o dříve používaných jménech/příjmeních ve své pojistné smlouvě na pojištění odpovědnosti, aby mohla provést správný výpočet doby trvání pojištění.

2)      Jak postupovat, pokud jsem měl uzavřeno pojištění i jako podnikatel?

Praxe pojišťoven je v tomto ohledu různá, některé pojišťovny evidují jako identifikátor při uzavření pojistné smlouvy s fyzickou osobou podnikající pouze identifikační číslo osoby (IČO). Pokud jste v minulosti uzavíral pojištění odpovědnosti jako fyzická osoba podnikající pouze s identifikačním číslem osoby (IČO) a nově jste v pojistné smlouvě označen jako fyzická osoba nepodnikající s rodným číslem (nebo opačně), informujte o tom svou pojišťovnu, aby měla možnost správně zohlednit Vaši celkovou dobu trvání pojištění dle § 3b odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.

3)      Mohou být započítány do mého škodného průběhu také předchozí škodní průběhy jiných pojistníků?   

S výjimkou finančního leasingu (viz níže) nemůžete jako pojistník nárokovat zohlednění předcházejícího škodního průběhu pojištění odpovědnosti jiné osoby (např. příbuzného, zaměstnavatele, zůstavitele apod.).

4)      Jak postupovat, pokud jsem měl vozidlo pojištěno prostřednictvím leasingové společnosti?

V případě, že jste měl uzavřený finanční leasing, může pojišťovna započítat předchozí škodní průběh Vás jako provozovatele vozidla a nikoliv pojistníka, tedy leasingové společnosti. V případě operativního leasingu však takto postupovat nelze.

Tento problém je třeba řešit s pojišťovnou, u které bylo pojištění odpovědnosti během leasingu sjednáno.

5)      Má předchozí škodní průběh pojistníka vliv na výši pojistného?

Ano, jednou z věcí, kterou pojišťovna musí při sjednání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlednit, je Váš celkový předcházející škodní průběh pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění, nebo přirážkou k pojistnému v případě předchozí výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti.

Tím ovšem není vyloučena možnost pojišťovny Vám poskytnout jinou slevu na pojistném, která se nebude odvíjet od Vašeho předcházejícího škodného průběhu a která souvisí s obchodní politikou pojišťovny.    

 6)      Má na výši bonusu vliv doba, po kterou vlastním řidičské oprávnění?

Ne. Doba, po kterou máte řidičské oprávnění, nemá na stanovení výše bonusu vliv, protože se hodnotí celkový předchozí průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, tedy osoby, která uzavřela pojištění, nikoliv řidiče.

Je však běžnou praxí, že pojišťovny zohledňují i skutečnost, po jak dlouhou dobu pojistník (provozovatel) vlastní řidičské oprávnění. Tato skutečnost se však děje nad rámec pravidel pro stanovení Bonus/Malus stanoveného zákonem.

7)      Kde mohu sehnat potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodním průběhu?

Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodním průběhu vydává podle § 13 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojišťovna. Doporučujeme Vám proto adresovat Vaši žádost k rukám pojišťovny, u které máte aktuálně, nebo jste měl v minulosti sjednáno pojištění odpovědnosti.

8)      Kdo určuje výši mého Bonusu/Malusu?

Je třeba mít na paměti, že pojišťovna hodnotí Váš předchozí škodní průběh (tedy plnění z pojištění odpovědnosti) u všech pojistných smluv, kde vystupujete primárně v roli pojistníka.

Do výše pojistného se tedy projeví plnění z pojištění odpovědnosti vyvolané provozem Vámi pojištěného vozidla bez ohledu na to, kdo pojistnou událost vozidlem způsobí. Při uzavření pojištění odpovědnosti k vozidlu, které používá někdo jiný, je vhodné tuto skutečnost vzít na vědomí.

ČKP nemá pravomoc pojišťovně určovat, jakým způsobem mají při stanovení výše Vašeho pojistného zohlednit konkrétní počet předchozích pojistných událostí ani výši poskytnutého plnění. Rozhodnutí o výši slevy (tzv. bonusu) nebo přirážky (tzv. malusu) činí vždy pojišťovna.

9)      Jak postupovat, pokud jsou údaje předané pojišťovnou do ČKP nesprávné?

ČKP nemá možnost ověřit věcnou správnost údajů předávaných pojišťovnou, a proto nemůže údaje sama měnit. S Vaším požadavkem se musíte obrátit přímo na pojišťovnu, která údaje do databáze Bonus/Malus předala. Pojišťovna oprávněnost požadavku posoudí, a pokud shledá žádost pojistníka jako oprávněnou, údaje o pojištění odpovědnosti v databázi Bonus/Malus opraví.