Při stanovení výše pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zohlední pojišťovna předcházející škodný průběh pojistníka (případně provozovatele vozidla, není-li pojistníkem a bylo-li tak ujednáno,) a to za dobu nejméně 5 let, nejdéle však za dobu 20 let.

Pro tyto účely musí pojišťovna znát délku předchozího pojištění a informace o pojistných událostech. Informace o škodném průběhu klienta čerpá pojišťovna především z tzv. databáze Bonus/Malus provozované Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Údaje do databáze Bonus/Malus mohou vkládat pouze pojišťovny. Za správnost údajů odpovídá pojišťovna, která je do databáze vložila. ČKP nemá možnost v databázi provádět jakékoliv změny.  

Při zohledňování škodného průběhu pojišťovna nepřihlíží k době přerušení pojištění a k pojistným událostem vzniklým v době, kdy vozidlo bylo převzato do opravy nebo bylo užito bez vědomí nebo proti vůli provozovatele vozidla (to neplatí, jestliže takové užití vozidla umožnil z nedbalosti).

Pojišťovny jsou povinny zveřejnit na svých internetových stránkách obecné zásady týkající se používání prohlášení o škodném průběhu při stanovení výše pojistného.

Prohlášení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti

Pokud o to pojistník požádá, vystaví mu pojišťovna, u které má nebo naposledy měl sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, do 15 dnů od podání žádosti prohlášení o škodném průběhu. Prohlášení se vyhotovuje v českém a anglickém jazyce, jeho náležitosti upraví přímo použitelný předpis Evropské unie. 

Prohlášení obsahuje mj. informaci o celkové době trvání pojištění odpovědnosti (nejdéle za období 20 let) pro danou kategorii vozidla a o počtu pojistných událostí.

Pokud z údajů uvedených v prohlášení zjistíte případné evidenční nedostatky (například chybějící dobu pojištění, pojistnou událost či jiné údaje neodpovídající skutečnosti), obraťte se vždy na pojišťovnu, u které jste rozpor zaznamenali. Pouze tato pojišťovna je schopna situaci prověřit a realizovat opravy v databázi Bonus/Malus. V případě problémů s identifikací odpovědné pojišťovny Vám pomůže Vaše pojišťovna. 

Kontakt na pojišťovny:

Allianz pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Česká podnikatelská pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Generali Česká pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ČSOB Pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Direct pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kooperativa pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Slavia pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
UNIQA pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hasičská vzájemná pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pillow pojišťovna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pojišťovna VZP Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bonus/Malus: Nejčastěji kladené dotazy

1)      Jak postupovat při změně jména/příjmení?      

Pokud jste v minulosti používali při uzavírání pojistných smluv o pojištění odpovědnosti jiné jméno nebo příjmení, příp. jejich jinou jazykovou mutaci, pojišťovna musí zjistit předchozí dobu trvání pojištění v zákonem stanoveném období (nejméně 5 let, nejvýše 20 let) dotazováním na každý jednotlivý údaj do databáze Bonus/Malus (tj. pojištění odpovědnosti pod původním jménem, příjmením a rodným číslem / datem narození a pod nyní používaným jménem, příjmením a rodným číslem / datem narození) a následně je sečte.

Informujte svou pojišťovnu o dříve používaných jménech/příjmeních ve svých pojistných smlouvách o pojištění odpovědnosti, aby mohla provést správný výpočet doby trvání pojištění.

2)      Jak postupovat, pokud jsem měl uzavřeno pojištění i jako podnikatel?

Pokud jste v minulosti uzavíral pojištění odpovědnosti jako fyzická osoba podnikající pouze s identifikačním číslem osoby (IČO) a nově jste v pojistné smlouvě označen jako fyzická osoba nepodnikající s rodným číslem (nebo opačně), informujte o tom svou pojišťovnu, aby měla možnost správně zohlednit Vaši celkovou dobu trvání pojištění.

3)      Mohou být započítány do mého škodného průběhu také předchozí škodné průběhy jiných pojistníků?   

S výjimkou finančního leasingu (viz níže) nemůžete jako pojistník nárokovat zohlednění předcházejícího škodného průběhu pojištění odpovědnosti jiné osoby (např. příbuzného, zaměstnavatele, zůstavitele apod.).

4)      Jak postupovat, pokud jsem měl vozidlo pojištěno prostřednictvím leasingové společnosti?

V případě, že jste měl uzavřený finanční leasing, může pojišťovna započítat předchozí škodný průběh Vás jako provozovatele vozidla, a nikoliv pojistníka, tedy leasingové společnosti. V případě operativního leasingu však takto postupovat nelze.

Problematiku uznávání předchozího škodného průběhu u klientů, kteří měli vozidlo na leasing, doporučujeme konzultovat vždy s pojišťovnou, u které bylo povinné ručení během leasingu sjednáno.

5)      Má předchozí škodný průběh pojistníka vliv na výši pojistného?

Ano, jednou z věcí, kterou pojišťovna musí při stanovení výše pojistného v pojistné smlouvě zohlednit, je Váš předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v zákonem stanoveném období, což je nejméně 5 let a nejvýše 20 let.

Tím ovšem není vyloučena možnost pojišťovny poskytnout Vám slevu na pojistném, která se nebude odvíjet od Vašeho předcházejícího škodného průběhu a která souvisí s obchodní politikou pojišťovny.    

 6)      Má na výši bonusu vliv doba, po kterou vlastním řidičské oprávnění?

Ne. Doba, po kterou máte řidičské oprávnění, nemá na stanovení výše bonusu vliv, protože se hodnotí předchozí průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, tedy osoby, která uzavřela pojištění, případně provozovatele vozidla, nikoliv jeho řidiče.

Je však běžnou praxí, že pojišťovny zohledňují i skutečnost, po jak dlouhou dobu pojistník (provozovatel) vlastní řidičské oprávnění. Tato skutečnost se však děje nad rámec pravidel pro bonus/malus stanovených zákonem.

7)      Kde mohu získat prohlášení o škodném průběhu?

Prohlášení o škodném průběhu vydává pojišťovna. Doporučujeme Vám adresovat Vaši žádost k rukám pojišťovny, u které máte aktuálně nebo jste měl naposledy sjednáno pojištění odpovědnosti.

Pokud Vaše pojišťovna ukončila v České republice svoji činnost v pojištění odpovědnosti, vydá Vám prohlášení o škodném průběhu ČKP.

8)      Kdo určuje výši mého bonusu/malusu?

Rozhodnutí o výši slevy (tzv. bonusu) nebo přirážky (tzv. malusu) činí vždy pojišťovna. ČKP nemá pravomoc pojišťovně určovat, jakým způsobem má při stanovení výše pojistného zohlednit konkrétní počet předchozích pojistných událostí ani výši poskytnutého plnění.

Je třeba mít na paměti, že pojišťovna hodnotí Váš předcházející škodný průběh (tedy plnění z pojištění odpovědnosti) u všech pojistných smluv, kde vystupujete primárně v roli pojistníka.

Do výše pojistného se tedy promítne plnění z pojištění odpovědnosti vyvolané provozem Vámi pojištěného vozidla bez ohledu na to, kdo pojistnou událost vozidlem způsobí. Při uzavření pojištění odpovědnosti k vozidlu, které používá někdo jiný, je vhodné tuto skutečnost vzít na vědomí.

9)      Jak postupovat, pokud jsou údaje předané pojišťovnou do ČKP nesprávné?

Za správnost údajů vedených v databázi Bonus/Malus odpovídá pojišťovna, která je ČKP předala. ČKP nemá možnost ověřit věcnou správnost údajů předávaných pojišťovnou, a proto nemůže údaje v databázi sama měnit. S Vaším požadavkem se musíte obrátit přímo na příslušnou pojišťovnu. Pojišťovna oprávněnost požadavku posoudí, a pokud shledá žádost pojistníka jako oprávněnou, údaje o pojištění odpovědnosti v databázi Bonus/Malus opraví.