Praha, 4. listopadu 2020 – Růst pojistného v roce 2020 pokračuje nižším tempem než tomu bylo v roce 2019. Česká kancelář pojistitelů odhaduje, že letošní průměrné pojistné u povinného ručení dosáhne při růstu 2,9 % částky 3 066 Kč, což je pouze o 97 Kč více oproti loňskému roku. Jedná se tedy o podstatné zpomalení dynamiky růstu pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (v loňském roce cena pojistného rostla o 4,5 %). Ovšem oproti tomu trend minulých let v růstu průměrné škody stále pokračuje, když se v roce 2020 navyšuje o 5,2 %. Průměrná škoda na majetku dosahuje nyní 44 000 Kč a průměrná újma na zdraví dosahuje nyní téměř 380 000 Kč.

Ovlivnila pandemie onemocnění covid-19 statistiky nehodovosti?

Vlivem pandemie došlo na jaře 2020 ke krátkodobému poklesu škodních událostí, který se projevil jak u škod vzniklých v České republice, tak u zahraničních škod. U škod vzniklých v ČR byl zaznamenaný největší pokles ve srovnání se stejným měsícem předchozích let 2018 a 2019 (cca 33 %) během dubna a čtvrtinové poklesy nastaly také v březnu a květnu. V dalším období se již počty řešených škod výrazně nelišily od škod vzniklých ve stejném období předchozího roku. Navíc během nouzového stavu zdaleka nejméně klesly počty nehod vzniklých z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo nesprávného předjíždění s potenciálně nejvíce tragickými následky.

V současném období aktuální 2. vlny pandemie nanastal zásadní propad intenzity využívání individuální dopravy. Lze naopak očekávat spíše tlak na její vyšší využití namísto veřejné dopravy, tím pádem ale vzniká i vyšší pravděpodobnost vzniku škod.

Ceny povinného ručení

  • Průměrná cena povinného ručení naroste letos meziročně o 2,9 %
  • Průměrná cena povinného ručení na českém trhu je nyní 3 066 Kč
  • Škodní inflace u škod na majetku dosahuje 6 % a u škod na zdraví 4,6 %

Navýšení objemu pojistného u povinného ručení v roce 2020 pokračuje již nižším tempem než v roce 2019, a to jak z důvodu nižšího růstu počtu pojištěných vozidel, tak i kvůli zpomalování růstu průměrného pojistného. Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, vývoj povinného ručení komentuje takto: „Za rok 2020 se na celém kmeni povinného ručení odhaduje navyšování pojistného o 2,9 % na průměrné pojistné 3 066 Kč. Ve srovnání s růstem o 4,5 % v roce 2019 se jedná o výrazné zpomalení dynamiky růstu,“ a dále uvádí: „I nadále pokračuje dlouhoodobé rozevírání nůžek mezi cenou pojistného a finanční náročností škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o 6 % a růst nároků újmy na zdraví představuje 4,6 %. Růst pojistného proto zdaleka není tak intenzivní jako růst škod.“

Jak se tvoří cena povinného ručení a co určuje její vývoj do dalšího období?

Proaktivní přístup k vývoji ceny

K zabezpečení postačitelnosti pojistného, tedy aby pojišťovna dokázala dostát závazkům vůči svým klientům, musí při kalkulaci pojistného postupovat proaktivně. Pojišťovna se nemůže zachovat čistě reaktivně a například okamžitě snížit pojistné na základě přechodného poklesu počtu škod. A to obzvlášť v současné situaci, kdy lze očekávat, že po stabilizaci situace v delším horizontu dojde k nárůstu škod na předchozí úroveň a navíc se projeví efekt škodní inflace (tedy zvyšování finanční náročnosti jednotlivých škod, které sledujeme i nyní).

Výpočet pojistného

Pojistné se vždy počítá na objem budoucích škod, které nastanou během trvání pojištění se všemi riziky, které z toho vyplývají. Pokud by nyní došlo k poklesu pojistného, pak při následném předpokládaném růstu škod nejen o aktuálně chybějící škody, ale i o přirozenou a stále se zvyšující výši škod, by pojistné bylo naprosto nepostačitelné a spíše by pak trh čekala velmi silná reakce v podobě velkého zvýšení ceny povinného ručení.

Petr Jedlička uvádí: „Bez ohledu na letošní epidemiologickou situaci sledujeme pokračující vysokou inflaci u majetkových i zdravotních škod, která stále dosahuje velmi vysokých hodnot, kdy u škod na majetku se jedná o cca 6 %, přičemž tento nárůst souvisí s navyšující se cenou práce v autoservisech, rostoucí cenou náhradních dílů, ale také s technicky sofistikovanější, a tím nákladnější, opravou vozidel. Na těchto skutečnostech pandemie nic nezměnila a škodní inflace se nijak neeliminovala,“ a dále vysvětluje: Povinné ručení také nelze posuzovat optikou pouze plechových škod spojených zejména s náklady na opravu vozidel, ale podstatná část závazků ze škod na zdraví vzhledem k jejich dlouhé době výplaty při trvalých následcích vychází na desítky let - hovoříme o ztrátě na výdělku, nákladech následné péče, ošetřovatelství, asitenci zraněnému atd.  Tyto náklady také podléhají vývoji cen těchto služeb po velmi dlouho dobu. Je tedy nutné, aby pojistné z roku dopravní nehody potačilo i na tyto velmi dlouhodobé a v konečné výši dopředu nejisté závazky.“

Počet a objem řešených škod

  • 243 000 řešených případů škod z POV
  • 15,9  mld. Kč objemu škod z POV

Vývoj povinného ručení se za posledních několik let nesl ve znamení růstu počtu škod řešených právě z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V letošním roce se podle průběžného stavu předpokládá, že jejich počet bude nižší vzhledem ke krátkodobému snížení provozu vlivem vyhlášeného nouzového stavu. Předpokládá se, že objem řešených případů dosáhne i tak téměř 16 mld. Kč.

Petr Jedlička k tomu říká: „Počet řešených škod z povinného ručení má od roku 2014 vzestupnou tendenci, ale letos za období mezi březnem a květnem došlo k poklesu především méně závažných škod kvůli epidemiologickým opatřením. Pojišťovny vedle majetkových škod řeší i újmy na zdraví, u kterých 86  % jejich počtu připadá na případy s lehkými zraněními, 11 % na těžká zranění a 3 % bohužel končí úmrtím obětí nehod,“ a dále dodává: „Finanční objem škod na zdraví za celý rok 2020 se odhaduje ve výši 4,26 mld. Kč.“

U osobních automobilů způsobí ročně škodu průměrně 34 klientů na 1000 pojištěných vozidel, škodní frekvence je tedy 3,4 %. U rizikových klientů je ale stále výrazně vyšší, téměř každý pátý motorista ve věku 18 let způsobí během roku nehodu a škodní frekvence tak u nich dosahuje 19 %, což je proti průměrnému klientouvi dosahuje více než pětkrát vyšších hodnot.

Nepojištěná vozidla

  • Počet pojištěných vozidel: 8,5 mil.
  • Počet nepojištěných vozidel: 161 000

Aktuální počet všech pojištěných vozidel všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,5 mil. kusů, nicméně v posledním období výrazně poklesl počet pojištěných vozidel tahačů (pokles zatím o 4 %) a autobusů pro dálkovou přepravu (pokles zatím o 14 %). Tento pokles je důsledkem přerušení podnikání v období nouzového stavu a vládních opatření, kdy společnosti, které nemohou vykonávat činnost přepravy osob nebo zboží odhlásily aktuálně nepoužívaná vozidla z registru po dobu, co omezení činnosti trvá. Proti tomu stále narůstá počet pojištěných vozidel u osobních automobilů zejména těch v nejmenší kategorii, kam spadají také elektromobily.

Vedle toho je ovšem 161 000 vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vodidla. Nejvíce nepojištěných škod těmito vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských krajích. Nepojištěné újmy na zdraví a škody na majetku vyřizuje Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Pomáhá také vyřídit škody způsobené na území ČR cizozemským vozidlem a škody českých řidičů v zahraničí.

Infografika