Způsobil vám někdo v ČR škodu svým vozidlem?

Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
 • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Je vhodné použít formulář "evropský záznam dopravní nehody", nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud:

 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku
  100 000,- Kč,
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody a řádnému vyplnění záznamu o dopravní nehodě (pozn.: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn). Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody. Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů, pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu. Zde specifikujte, prokažte a doložte vzniklou škodu. Pokud se vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat v Informačním středisku České kanceláře pojistitelů ZDE, nebo na tel. čísle +420 221 413 111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o nehodě a o škodícím vozidle.