Způsobil vám někdo v ČR škodu svým vozidlem?

Zjistěte si od škůdce a ověřte nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

  • jeho jméno, příjmení a adresu bydliště,
  • jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla, jehož provozem újma vznikla,
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace tohoto vozidla nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo neregistrované),
  • jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy, případně též adresu sídla pobočky pojistitele v ČR, a
  • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo číslo hraničního pojištění tohoto vozidla, a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu Policii ČR, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky. Je vhodné použít formulář „evropský záznam dopravní nehody“, nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud při dopravní nehodě:

  • dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
  • dojde ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč,
  • dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
  • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
  • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody a řádnému vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, příp. jiný identifikátor, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a údaje o svědcích dopravní nehody. Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za újmu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů (ČKP), pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu. Zde specifikujte, prokažte a doložte vzniklou újmu. Pokud se vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla zjistit v informačním středisku ČKP ZDE nebo na tel. čísle +420 221 413 111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o dopravní nehodě a o škodícím vozidle.