Způsobil jste svým vozidlem škodu v zahraničí?

Poškozeným sdělte a na požádání doložte:

  • své jméno, příjmení a adresu bydliště,
  • jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla,
  • jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy,
  • státní poznávací (registrační) značku vozidla, jehož provozem újma vznikla, nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo neregistrované) a
  • číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (EN, FR, DE). Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité nejen formulář podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k dopravní nehodě a uvést počet vyplněných bodů. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Povinnost volat k dopravní nehodě policii může být v různých státech odlišná. V řadě zemí jsou policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (újmy na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Pokud si nejste jisti, doporučujeme policii zavolat. Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření k dopravní nehodě. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, příp. jiný identifikátor, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a údaje o svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejobsáhleji.

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

  • oznamte, že došlo ke škodní události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
  • předložte k této škodní události příslušné doklady,
  • oznamte, že proti Vám bylo uplatněno v souvislosti se škodní událostí právo na náhradu újmy nebo zahájeno správní nebo trestní řízení, pokud k takové skutečnosti došlo, a
  • v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Jestliže potřebujete poradit, jak postupovat, a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její kontaktní údaje najdete na webu Rady kanceláří.