Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763.

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly a další škody specifikované zákonem. Od 1. 1. 2014 spravuje i fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3% z přijatého pojistného. Takto získané prostředky jsou následně rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Česká kancelář pojistitelů provozuje hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného povinného ručení pro území ČR (resp. zelené karty časově platné pro území ČR ) zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

Dále Kancelář provozuje informační středisko. Jeho hlavní funkcí je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky a uchovávat a poskytovat vybrané údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

ČKP zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.

Dále Kancelář předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, jež pak oznamuje správním orgánům.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění za újmu:

  • na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
  • způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
  • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
  • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.,
  • způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.
Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.