Česká kancelář pojistitelů, IČO 70099618, se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4 (dále jen „Kancelář“), je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763.  

Kancelář vykonává působnost, kterou jí ukládá zákon, s účinností od 1. 4. 2024 se jedná o zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“).

Kancelář spravuje garanční fond, ze kterého se hradí újmy vzniklé nepojištěnými vozidly a poskytuje další plnění specifikované zákonem. Od 1. 1. 2014 spravuje i fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3 % z přijatého pojistného. Takto získané prostředky jsou následně rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Blíže viz https://www.fondzabranyskod.cz/.

Kancelář provozuje hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného povinného ručení pro území ČR (resp. zelené karty časově platné pro území ČR) zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

Kancelář též plní funkci informačního střediska. Jeho prostřednictvím zjišťuje, uchovává a poskytuje vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území ČR a uchovává a poskytuje vybrané údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v ČR pro území ostatních členských států evropského hospodářského prostoru.

Dále Kancelář zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s národními kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Spolupracuje s orgány veřejné moci ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.

Kancelář porovnává data o pojištěných vozidlech s daty registru silničních vozidel za účelem identifikace registrovaných nepojištěných vozidel a sdílí data o pojištěných vozidlech s Policií ČR pro účely provádění kontroly pojištění odpovědnosti a s registrujícími správními orgány.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kteří mají právo na náhradu újmy vzniklé provozem vozidla, vystupuje Kancelář jako garant a poskytovatel plnění z garančního fondu podle § 62 zákona:

  • za újmu na zdraví nebo usmrcením vzniklou provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba,
  • za újmu vzniklou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
  • za újmu vzniklou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
  • za újmu vzniklou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla v ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
  • náhradního plnění z důvodu neplnění povinnosti pojistitelem nebo z důvodu nezjištění vozidla nebo pojišťovny v případě škodné události v jiném členském státě,
  • náhradního plnění z důvodu úpadku nebo likvidace pojišťovny; škody se Kanceláři oznamují prostřednictvím tohoto formuláře,
  • za újmu vzniklou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do ČR jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující vozidlo převzal, i když vozidlo nebylo v ČR registrováno.

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za újmu vzniklou nepojištěným vozidlem, má Kancelář právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.

Dle § 94 zákona se práva a povinnosti vyplývající ze škodných událostí, které nastaly před 1. 4. 2024, řídí nadále původním zákonem č. 168/1999 Sb.