Pojistitel - člen ČKP

Bývalí členové ČKP

Fond zábrany škod

1224
Linka pomoci řidičům

 
Česká kancelář pojistitelů
 

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více informací o České kanceláři pojistitelů naleznete ZDE.

 

Zákonný příspěvek nepojištěných

Podle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), počínaje 1. lednem 2009 povinni České kanceláři pojistitelů uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu za každý den, kdy není vozidlo pojištěno.

Tato povinnost se vztahuje na výzvy k úhradě příspěvku nepojištěných, které Česká kancelář pojistitelů odeslala do 14. ledna 2015 (včetně). Dne 15. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona 168/1999 Sb., která ruší § 24c. Případy odeslané před účinností novely budou vypořádány dle původní právní úpravy, tzn. motorista je povinen na výzvu reagovat, a to buď zaplacením příspěvku nepojištěných do Garančního fondu nebo prokázáním skutečnosti, že se na něho povinnost hradit příspěvek nevztahuje.

Více informací o zákonném příspěvku nepojištěných získáte:

- na informační telefonní lince 221 772 773
- na www.bezpojisteni.cz - obecné informace
- v on-line přístupu - pro řešení konkrétních případů

 
On-line přístup pro řešení konkrétních případů

Obdrželi jste výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu?

 
  informační středisko pro poškozené

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

 
  • Více o významu a roli informačního střediska naleznete ZDE.

  • Vstup do informačního střediska ČKP naleznete ZDE.

Nástroj umožňující dotaz poškozených na pojištění vozidla dle Registrační značky ( SPZ ) a data dopravní nehody je i nadále v nezměněné funkčnosti , ale nové grafické úpravě k dispozici ZDE.


Povinné členství v ČKP
 

Povinné členství v ČKP vzniká pojistiteli se sídlem na území ČR nebo pobočce pojistitele z třetího státu ( pojistitel se sídlem mimo členské státy EU a státy tvořícími Evropský hospodářský prostor) pravomocným rozhodnutím České národní banky, kterým mu bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti.

Naproti tomu zahraniční pojistitel z jiného členského státu EU nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor (tj. pojistitel se sídlem v jiném členském státu EU nebo státu tvořícím Evropským hospodářský prostor, provozující pojištění odpovědnosti v ČR buď na základě práva zřizovat pobočky (právo usazení se – „freedom of establishment“) nebo na základě práva dočasně poskytovat služby – „freedom of services“ na území jiného členského státu ) se stává členem ČKP až dnem zahájení činnosti v tomto pojistném odvětví na území ČR.

Na internetových stránkách ČNB (
www.cnb.cz) naleznete v seznamu pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla také pojišťovny  se sídlem v členském státu EU nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor ,které jsou oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti v zemi svého sídla a splnily podmínky pro provozování pojištění odpovědnosti na území ČR, avšak dosud tuto činnost v ČR nezahájily, tudíž nejsou členy ČKP. Z toho pak plyne možný rozdíl mezi výčtem pojišťoven oprávněných provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na internetových stránkách ČNB a výčtem členů ČKP na našich internetových stránkách.